Sự phát triển của ngành cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, thư giãn